Представяне

   Продукти

Поддръжка

  Въпроси

 Форум

  Визитка

  ДСМ

  Промоции

Как да преизчислим цените процентно?
В Microinvest Коктейл и Microinvest Склад има лесна технология за преизчисляване на цените. Чрез специалния модул "Преоценка" про
грамата позволява определена цена да стане равна на друга цена при използване на формула за преизчисляване. Това дава възможност да направите например: Продажната цена = Доставната цена + 15%. Програмите позволяват основните математически операции Събиране, Умножение, Изваждане и Деление. Може да използвате функциалността й така: Въвеждате крайната цена на стоката в колона "Продажна цена" и след това правите колона "Доставна цена" да е равна на "Продажната цена" без отстъпката, която Ви дава Вашия доставчик.Добавяне или махане на % от цената?
В Microinvest Коктейл има специално разширение на формулите в клетките при операции "Доставка" и "Ревизия". Попълнете в поле доставна цена 1.00, натиснете Enter, за да го запомни системата. В поле продажна цена въведете +5% и програмата автоматично ще Ви попълни 1.05. По този начин продажната цена става с 5% по-висока от доставната. За да използвате тази функционалност, не са необходими никакви допълнителни модули или функции.

Защита от продажба на загуба?
В Microinvest Коктейл и Microinvest Склад има система, която Ви защитава от операции, които са на загуба. От Други/Настройка може да активирате проверка на цените преди завършване на операциите. Така програмата ще следи дали цената не е паднала под доставната или процента отстъпка да е по-голям от този, на който Вие работите и отново да сте на загуба.

Как да използвам сервизни функции на продуктите?
В повечето продукти има цял набор от сервизни функции. Те служат да коригират част от най-често срещаните грешки на операторите. Тези функции са разположени в меню Редакция/Администриране/Сервизни функции. Пример за такава функция е опресняването на задълженията след редакция на документ в Microinvest Коктейл. Това се случва, ако клиентът е платил например 100 лева за документ от 100 лева, но Вие сте редактирали документа и той вече е за 80 лева. Плащането си остава 100 лева и с помоща на "Преизчисляване на плащанията" Вие може да го коригирате.

Правила при работа само с клавиатура.
Правилата са много прости: активира следващото поле, активира предишно поле. активира следващия прозорец, активира предишния прозорец, активира избор на номенклатура (без значение дали в прозорец или падащ списък), затваря прозореца, потвърждава, отменя, активира менюто. В повечето случаи тези клавиши не се използват, а те са 100% стандартни за операционната система и се поддържат от всички продукти на Microinvest.

Коя е истинската грешка?
Натиснете Shift+Crtl+F8 докато не екрана е съобщението за грешка и ще видите реалната системна грешка на английски език! В програмите на Microinvest има два типа грешки системни и функционални. Пример: Системна грешка е когато в системата няма свободно пространство на диска и поради тази причина операцията не може да бъде записана. Функционална грешка е когато се опитвате да продадете несъществуващо количество и операцията не може да бъде изпълнена.

Придвижване със Scroll бутона на мишката
В продуктите на Microinvest е предвидено управление на таблиците със Scroll Бутона на мишката. За целта е необходимо преди стартиране на програмата да е активиран Microinvest Internet Manager. Тази програма служи за универсален драйвер за мишката и управлява придвижването. Същата програма служи за връзка със сайта на Microinvest и позволява задаване на въпроси към нашия екип. Обърнете внимание, че управлението на мишката е достъпно само за Windows NT, Windows 2000, Windows XP и Windows 2003.

Бързи консултации със специалисти на фирмата
В продуктите на Microinvest е предвидена програма, която служи за връзка със сайта на Microinvest и позволява задаване на въпроси към нашия екип. Тази програма се нарича Microinvest Internet Manager и се инсталира като спомагателен продукт при повечето от дистрибутивните пакети. Програмата следи дали има активна интернет връзка и, ако такава съществува, извежда малка икона в лентата на иконите. Когато щракнете върху иконата, се активира прозорец за Вашите въпроси и коментари. Самите коментари се изпращат в офиса на Microinvest, където специалисти ги разглеждат и Ви връщат точен отговор на поставения въпрос. Всичко това става без участието на телефон и без допълнителни разходи

Бързо натискане на бутон ОК
В повечето прозорци с таблици има изградено следното улеснение: Ако изпълните двойно щракване с мишката върху самата таблица, програмата ще избере съответния ред от таблицата и веднага след това ще натисне бутон ОК. Така чрез двойно щракване с мишката Вие избирате елемента и затваряте прозореца с потвърждение на избора.

Икони, които активират различни бази
Ако желаете да направите няколко икони на различни бази и всяка икона да стартира програмата с различна база, е необходимо да направите следното: Въведете иконата да сочи самата база от данни (например икона на C:\MICRO\S_BASE.MDB) и тогава тази икона ще стартира програмата с точно тази база от данни. Обърнете внимание, че иконата е на базата, а не на програмата.

Икони, които активират различни настройки
Ако желаете да направите няколко икони на една и съща програма, но настройката да е различна, е необходимо да направите следното: Инсталирайте продукта в 2 различни директории. Направете икони на изпълнимите файл (EXE) от всяка една от директориите. Стартирайте първо едната програма. Направете настройката й. Стартирайте другата програма. Също така я настройте. Сега при активиране на избраната икона ще се стартира едната програма с локалната настройка. А ако иконата съдържа и името на базата, то локалната програма ще стартира и избраната база. Пример: Икона на "C:\MICRO\DELTA.EXE C:\MICRO\SCHETI.MDB" ще активира Microinvest Делта и ще зареди база SCHETI.MDB

Preview на документите преди печат
Всички документи в Microinvest Склад могат да бъдат изведени на екрана преди печат на принтера. Това става като щракнете два пъти бързо с мишката от дясно на часовника на основния прозорец на програмата. Следващият документ ще бъде изведен първо на екран и след това Вие може да го разпечатите. Обърнете внимание, че прозорецът с документа се появява отдолу и е необходимо да го активирате от лентата с приложения или с Alt+Tab.

Архив на архива?
Програмите на Microinvest правят архив на архива. Ако сте създали грешен архив е възможно да се върнете още една стъпка назад. Това става по следния начин: След архивиране, ако базата се казва ALFA.MDB, то нейния архив е ALFA.000, но предишния архив се пази под името ALFA.~00. Обърнете внимание, че файла ALFA.~00 е скрит, системен и само за четене. За да го видите е необходимо на анулирате тези атрибути и да преименувате файла с ново, уникално име и разширение 000 и да разархивирате файла по стандартния начин.

Грешно възстановяване на архив?
Ако възстановите грешен архив, е възможно да загубите последните въведени данни. Програмите на Microinvest защитават базата от едно грешно възстановяване. Ако сте възстановили грешен архив, е възможно да се върнете стъпка назад. Това става по следния начин: След възстановяване, ако архивът се е казвал BETA.000, то възстановената база ще е BETA.MDB, но ако е съществувала вече база BETA.MDB тя ще бъде запазена под името BETA.OLD. Обърнете внимание, че файла BETA.OLD е скрит, системен и само за четене. За да го видите е необходимо на анулирате тези атрибути и да преименувате файла с ново, уникално име и разширение MDB.

Изчезнала база
Един от най-често възникващите въпроси е това, че е изчезнала активната база от данни. Проверете следните възможности:
Ако работите по мрежа и базата е на друг компютър дали другия компютър и мрежата работят.
Проверете дали не е отворена друга база от данни. Отворете базата, която търсите.
Ако файла на базата от данни въобще липсва, потърсете чрез Start Find Files or Folders името на базата. Ако откриете BAZA.MDB, то това е самата база от данни, ако откриете BAZA.000, то това е архив на базата от данни, ако откриете BAZA.~00, то това е предишен архив на базата от данни, ако откриете BAZA.OLD, то това е резервно копие на базата.
При търсенето е желателно да включите настройката Show all files от Tools Folder Options View на Windows Explorer, защото иначе няма да виждате скритите файлове.

Как да размножа данни?
Най-лесния начин да размножите данни на някоя от програмите на Microinvest е следния: Чрез Windows Explorer намирате файла в съответната директория, маркирате го и след това правите Copy и Paste, но в друга директория. Така ще имате два еднакви файла, като всеки един от тях ще съдържа всички данни до момента на копирането.

Дали някой е пипал данните?
Ако желаете да проверите дали някой е пипал или променял данните с друга, външна програма (напр. MS Access), то направете следното: Активирайте Microinvest Съветник от менюто и щракнете два пъти с мишката върху анимираната земя или въртящата се буква М. На екрана излиза статистика за неправомерните промени в базата от данни по дни и часове. Допълнително в Microinvest Коктейл се води статистика, която е достъпна от Редакция/Администриране/Сервизна информация.

Нулиране на Съветника
За да нулирате Microinvest Съветник и съветите да започнат отначало е необходимо да активирате Microinvest Съветник и след това да щракнете два пъти с мишката върху надписа Microinvest с телефоните в долния ляв ъгъл на екрана.

Проблем с локален принтер?
Когато наблюдавате проблеми с принтера (празни страници, размазан печат, отрязана справка и др.) е необходимо да направите следното:
1. Изтрийте принтера и инсталирайте актуализирана версия на драйвера.
2. От Properties на принтера намирате Paper и там бутон Unprintable Area. Ако такъв бутон липсва, то драйвера на принтера е много стар и е необходимо да си свалите от Internet последната версия на драйвера. Когато натиснете този бутон може да зададете границите на печат. Въведете нулеви стойности, за да няма ограничения от ляво и дясно, горе и долу и проблемите изчезват.

Проблем с мрежов принтер?
В някои системи се наблюдава следния ефект: Част от справките се печатат на мрежовия принтер, други дават съобщение Printer Error. В повечето случай това се дължи на името на принтера. Изтрийте принтера, направете името му съвсем късо (например на Epson) и го инсталирайте отново. Когато името на принтера е по-дълго от 8 знака, не всички функции го разпознават коректно и се наблюдават странни грешки. След скъсяване на името тези проблеми изчезват.

Проблем с HP LaserJet 1000, 1100 и 1200 ?
Много често се наблюдават проблеми с тази серия принтери. Грешката е в драйвера на принтера и решението обаче е изключително лесно. Изтрийте този принтер и на негово място добавете HP LaserJet 6P. HP LaserJet 6P има същия набор от команди и параметри, както HP LaserJet 1100, но драйвера е написан устойчиво и не показва проблеми. Алтернативен метод е да посетите сайта на HP и да си свалите последната версия на драйвер, който е произведен от HP (вградения в Windows драйвер е от Microsoft).

Проблем с HP DeskJet 400?
При този принтер се наблюдава страничен ефект, който се изразява в това, че в принтера липсва настройка на размерите на хартията, а стандартно въведените размери са по-малки от A4 и не всички справки се побират на листа. За съжаление няма лесно решение на този проблем, тъй като драйвера в Windows за принтера е много стар и няма актуализирана версия. При някои системи проблема се оправя с подмяната на драйвера за принтер към HP DeskJet. Най-доброто решение е да се инсталира оригиналния драйвер от HP, който върви към самия принтер и да се нагласят ръчно размерите на хартията в сантиметри.

Програмите работят бавно
Ако Вашия компютър е много слаб е възможно да направите следната оптимизация, която ще ускори работата Ви: От меню Други/Настройка/Визуални ефекти изключете всички визуални ефекти. Това ще намали натоварването на системата и ще пренасочи ресурси към основната дейност. Не забравяйте обаче, че това няма да ускори справките и изчисленията. Визуалните ефекти влияят само на прозорците и въвеждането на данните.

За точката от цифровата клавиатура
Ако имате Windows 98 и от цифровата клавиатура не работи точката, е необходимо да направите следното: При инсталация на продуктите включете Корекция на клавиатурната подредба. Тази операция ще подмени файловете на Windows kbdbul.kbd, kbdbll.kbd и kbdbds.kbd с актуализирани версии на същите файлове, където тази грешка е отстранена. Същата манипулация Вие може да направите самостоятелно от работещ компютър към проблемния

Тегловни баркодове?
Някои баркодове съдържат в себе си теглото на стоката. В програмите на Microinvest се следи за наличието на тегловен баркод и при откриване на такъв баркод се попълва автоматично неговото количество. Въвеждането на такъв баркод става по следния начин: Примерен баркод е 2801234002507, който съдържа следните данни групирани от цифри първите две за това, че баркода е тегловен (28), следващите пет за артикула (01234), следват пет за теглото (00250) и една контролна. Този баркод се въвежда така: 2801234WW.WWWC, което означава, че програмата следи съвпадението на първите седем цифри и ако то е валидно анализира следващите пет, като 00250 се превръща в 0.250 грама. Десетичната точка се слага там, където се дели десетичното число. Контролната служи за елиминиране на грешките и се обработва автоматично от програмата.

Работа с много фирми в Junior?
Съществува начин да се работи с много фирми в Junior. За целта инсталирайте програмата в отделна директория за всяка фирма и създайте отделна икона за всяко копие на Junior.exe. Когато отворите отделното копия на програмата, тя си отваря своята база от своята директория и така имате различни бази за всяка фирма. Недостатък на посочената схема е, че програмата съществува толкова пъти, колкото фирми имате и заема повече място.

Нова база с номенклатури в Junior?
Съществува начин да се създаде нова база с номенклатури в Junior. За целта направете архив, след това изтриване на период с днешна дата (така изтривате всички операции) и накрая от Редакция/Документи изтривате документа за ревизия. С изтриването на този документ в системата няма повече операции и количества, а всички номенклатури остават

Смяна към по-малък номер на документ в Склад?
Когато се опитате да въведете документ с по-малък номер от последно издадения документ в Microinvest Склад, програмата издава съобщение и отхвърля операцията. Ако обаче Ви е необходимо да се върнете към предишен номер на документ решението е елементарно. Отваряте прозорец Начален номер на документ и въвеждате номера, който желаете. Обърнете внимание, че така може да дублирате номера на документи, което си е на Ваша отговорност

Повредена база?
Понякога се случва базата от данни да не може да бъде отворена. Програмите извеждат съобщения Не е възможно да се използва база или Базата е повредена в резултат на . Първото и задължително нещо, което трябва да направите, е да пуснете ScanDisk от Start/Programs/Accessories/System Tools. ScanDisk оправя проблеми с диска и, ако диска съдържа грешки, всяка поправка ще навреди повече

Повредена база (2)?
Ако нищо не помага да се отвори базата от данни, е необходимо да се направят следните операции: Стартирате Microinvest Мениджър, активирате сервизни функции, избирате функция Поправка на база, посочвате съответната програма или директно файла на базата от данни и натискате бутон ОК. Microinvest Мениджър извършва сервизен тест на базата и възстановява всичко, което е останало от базата от данни. Ако това не помогне единственото решение е възстановяване на архив

Прозорците се бавят много?
Когато работите с Microinvest Делта или Microinvest Коктейл и при F9 програмата се бави много проверете следната настройка Използване на клиент-сървър технология от ядрото на системата. Ако тя е включена и няма активен сървър, то програмата изчаква няколко секунди за отговор и, ако сървъра не отговори, защото не е активен, то тя започва да работи самостоятелно. Времето за изчакване е около 3 до 10 секунди. Решението е или да активирате сървър, или да изключите настройката

Прозорец Контиране изчезва след F9?
Когато работите с Microinvest Делта и при F9 прозореца Контиране се скрива от екрана е необходимо да изключите настройката Работа в много прозорци. При включена опция Работа в много прозорци програмата позволява да активирате на екран до 5 прозореца за контиране, но при запис на операцията всеки прозорец се скрива. При изключена настройка може да имате само един прозорец, но при запис той не се скрива а само се нулира съдържанието вътре. Метода на работа е предпочитание за всеки отделен потребител, стандартно тази настройка е изключена и се работи само в един прозорец.

Не е възможно да се анализира сметка ?
Когато работите с Microinvest Делта и се получава съобщение Не е възможно да се анализира сметка това означава, че Вие сте включили настройка за 4 разрядни сметки, а използвате 3 разрядни или обратно. Ако сметката е 41111 е единия случай се тълкува като 4111/1, а в другия като 411/11. Превключете на правилната схема, като имате предвид, че стандартно се работи с 3 разрядни сметки, а 4 разрядни сметки се използват от бюджетните предприятия.

Нулеви начални салда?
Ако справката за началните салда в Microinvest Делта е с нулеви стойности, проверете дали не сте включили настройката Интегриран филтър за период. Тази настройка елиминира операции от други години, въведени в текуща година, но и не позволява коректно изчисляване на всички начални салда. Решението е настройката да се изключи или да се въведат отново всички начални салда при включена настройка.

Не тръгва инсталацията?
Рядко се получава инсталацията да не тръгне на една или друга система. Решението е следното: Рестартирате компютъра и в самото начало натискате F8. Операционната система ви показва сервизно меню, което позволява да стартирате операционната система в SafeMode. Изберете тази опция и когато Windows се зареди инсталирайте продукта на Microinvest. Обърнете внимание, че ако тогава всичко е наред, това означава, че някоя програма или самата операционна система имат проблеми

Специален режим на инсталацията?
Ако имате проблеми с инсталация на продуктите, използвайте следното сервизно меню: При инсталация на продуктите на първия приветствен екран натиснете с мишката датата в горния десен ъгъл на прозореца. Когато тя се оцвети в червено, това означава, че инсталацията преминава в сервизен режим. Сервизният режим е по-специален и има следните особености: Не се проверява за свободно място на диска, всички файлове се копират и опресняват, дори и ако в системата има по-висока версия от тази, която се инсталира, всички настройки се нулират и установяват според общоприетите. При това се отстраняват всички външни фактори, които могат да попречат на програмите да функционират нормално.

Работа на Склад в мрежа?
Microinvest Склад работи без проблеми в мрежа. Трябва да е включена настройката Проверка на количествата непосредствено преди продажба, за да се осигури правилно разпределение на партидите за отделните работни места. Допълнително проверка на количествата може да се извърши по всяко време на продажбата чрез Ctrl+F12. Това осигурява наличност и предупреждава, ако друг оператор вече е продал заявените от Вас количества.

Настройка на мрежата?
Най-добрата настройка на мрежата (не само за продуктите на Microinvest) е да има само един мрежов клиент (Client for Microsoft Networks), един активен протокол (TCP/IP със статични адреси!) и твърдо фиксирани дискови устройства (Share и Map със съответните букви). Наличието на тези настройки осигуряват безпроблемна работа в мрежа на всички продукти. В противен случай се появяват много и различни грешки, които в много случай са нелогични.

Изход от защитен режим?
За да излезете от защитен режим на Microinvest Коктейл натиснете Ctrl+0 и въведете парола за администратор или собственик. След това програмата ще Ви разреши да затворите текущия екран и да активирате менюто. Без тези пароли няма да имате достъп до системните функции.

Има ли редактирани операции в Коктейл?
Когато в Microinvest Коктейл бъде редактирана операция, редакцията не се отразява в Касовата книга. Така съществува начин да се провери дали някои не редактира данни с комерсиална цел. Ако има разминаване между касовата книга и операциите, това означава, че някой е редактирал операции. Редактираната операция може да бъде видяна от съответната справка, когато е включен Пълен контрол и поле Забележка.

Кога е редактирана операция в Коктейл?
Чрез справка на собственика може да бъде проследена точната дата на редакция на операция в Microinvest Коктейл. Времето, което се записва там е реалното време на системата и не се влияе от настройката на часовника в програмата. Това е универсален начин за контрол на редакциите в програмата по време.

Скриване на колони в програмите?
Чрез десен бутон може да скриете колона от таблиците в различните програми. Обърнете внимание, че не всички колони могат да бъдат скривани. Алтернативен метод за скриване на колони е като направите техния размер безкрайно малък (слепвате две колони). Тогава колоната съществува, но не се вижда. Ако оператора няма достъп до системните функции, то той не може да рестартира прозореца и да възстанови размерите.

Програмите изглеждат зле?
Ако изображенията в продуктите не изглеждат добре, е необходимо да увеличите цветовете на екрана (bit colors). Когато програмите работят в 16 bit colors и по-добри режими, то те изглеждат значително по-красиви. Намаляването на цветовете може значително да влоши външния вид на продуктите. Броят на цветовете не влияе на функциалността на продуктите, а само на техния външен вид.

Белите надписи не се четат?
Когато големите бели надписи не се четат или в справките липсва кирилица, това означава, че в системата липсва шрифт Hebar или той не е инсталиран и регистриран правилно. За да го оправите, направете следното: Изтрийте шрифта, ако той съществува. Инсталирайте Hebar, доставен от проверен източник. Ако отново няма подобрение, изтрийте шрифт Haettenschweiler и не го възстановявайте повече. Обърнете внимание, че HebarU не е Hebar, а приликата е колкото между Sony и Sanyo.

Copy и Paste в продуктите?
Всички продукти на Microinvest поддържат Copy и Paste навсякъде в прозорците. Може да използвате следните комбинации: Ctrl+C или Ctrl+Ins за Copy. Комбинациите Ctrl+V или Shift+Ins служат за Paste. Комбинацията Ctrl+X служи за Cut. Особено интересна е комбинацията Alt+BackSpace, която осигурява Undo!

Несъразмерни прозорци със скрол?
Ако някои от прозорците излизат със скрол, дори когато в тях няма данни, това означава, че Вие сте активирали Large Fonts от системната настройка. Влезте в Control Panel и Display и превключете на Small Fonts. След рестарта на системата всичко ще се оправи и прозорците ще придобият нормалния си вид, без скрол, когато са празни.

Справките "преливат" от екрана?
Когато ДДС декларацията или някоя от другите справки не се побират на екрана е необходимо да изтриете шрифт HebarU от Вашата система. Този шрифт е с по-голям размер от стандартния Hebar и раздува справките. След изтриването на шрифта повече проблеми не се наблюдават!

Как да си вляза в програмата?
Ако определена програма не успява да си зареди базата от данни, тя не позволява да се влезе в нея. Затова се прави следната последователност: След потвърждение на съответното съобщение се отваря прозорец Отваряне на база. Вие натискате Отказ и се отваря нов прозорец Създаване на нова база. Въвеждате някакво уникално име (например ALFA333) и натискате ОК. Програмата създава новата база ALFA333 и Вие сте вече в програмата.

Ако една програма се стартира "в повече"?
Често някой програми се стартират, без Вие да желаете това. Тогава отидете в Start / Programs / StartUp и изтрийте съответната икона. Това ще елиминира нежеланото стартиране на програмата.

Много бавен печат?
При матрични принтери някои документи се печатат сравнително бавно. Решението е от настройката на системата да се включи Директно управление на принтера. Тогава принтера печата с възможно най-високата скорост, но трябва да са спазени няколко условия принтера да е хардуерно кирилизиран, да е съвместим с Epson 9 стандарта и да е включен на LPT1. Друг начин за ускоряване е да се намали резолюцията на принтера на 72x144 или 160x160 точки. Тогава има двукратно ускоряване на печата.

Актуализация на ТРЗ?
Когато се актуализира Microinvest ТРЗ е желателно да се прави импорт на формули. Това се налага, защото освен в самата програма промените са и във формулите. Ако оставите старите формули, част от новите справки няма да работят. Затова прегледайте формулите и след това направете импорт, като ако сте дефинирали нещо самостоятелно е необходимо да проверите дали то съответства на новите формули в програмата.

Две еднакви програми едновременно?
За да стартирате две или повече еднакви програми на Microinvest едновременно е необходимо да натиснете и задържите Shift+Ctrl за около 20 секунди, докато щраквате върху иконата на програмата. Обърнете внимание, че две или повече еднакви програма на един компютър се държат по същия начин, все едно, че работят в мрежа и са зависими една от друга.