Въпроси и отговори

Цялостни решения за Вашия бизнес!

Въведените през месец септември на 2017 г. и  през 2018 г. изменения и допълнения на наредбата регламентираха изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства. Целта на тези промени е да се елиминират възможностите за манипулиране на устройствата при използването им, като очакванията са да се препятства неотчитането на извършваните продажби на стоки или услуги.
Първото нещо, което трябва да се направи, е да се информирате за това дали използваното от Вас фискално устройство може да бъде доработено или ще се наложи неговата замяна. Това може да стане от три източника: 1. сервизната  организация, с която имате сключен договор за техническо обслужване и ремонт; 2. производителя или вносителя на съответния модел фискално устройство; 3. от интернет страницата на НАП. На второ място, трябва да проверите в какви срокове сервизната организация или производителят/вносителят може да достави или преработи софтуера на фискалното Ви устройство.
Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове неминуемо ще доведе до запечатване на търговски обекти и налагане на глоби и/или имуществени санкции, което никога не е било цел на Национална агенция за приходите. В тази връзка НАП създава необходимата организация за безпроблемното и своевременно реализиране на промяната.
Ако не е задължително свързването му, изискванията от приетата наредба важат ли за него?
Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура, от касовия апарат се разпечатва касов бон и се прикрепя към генерираната фактура?
Доколкото Вашият софтуер отговаря на определението за софтуер за управление на продажбите, той следва задължително да бъде свързан и да управлява въведените в експлоатация ФУ в обекта. Не се допуска продажбите да се отразяват в софтуер за управление на продажби, вкл. да се издават фактури, а издаването на ФБ да бъде отделено.